Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2016

ArtistNicolas Poussin
Year1657
LocationMusée des Beaux-Arts de LyonLyon
The Flight into Egypt
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 2

Ματθ. 2,1          Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας ἐν ἡμέραις Ἡρῴδου τοῦ βασιλέως, ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς Ἱεροσόλυμα 
Ματθ. 2,1                  Οταν δε εγεννήθη ο Ιησούς εις την Βηθλεέμ της Ιουδαίας, κατά τας ημέρας που βασιλεύς ήτο ο Ηρώδης, ιδού μάγοι (δηλαδή άνθρωποι σοφοί που εμελετούσαν και τους αστέρας του ουρανού) ήλθον από τας χώρας της Ανατολής εις τα Ιεροσόλυμα. 
Ματθ. 2,2          λέγοντες· ποῦ ἐστιν ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ καὶ ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ. 
Ματθ. 2,2                 Και ερωτούσαν τους κατοίκους· “που είναι ο νεογέννητος βασιλεύς των Ιουδαίων; Διότι ημείς είδαμεν τον αστέρα αυτού εις την Ανατολήν και από το ουράνιον αυτό φαινόμενον επληροφορηθήκαμεν την γέννησίν του και ήλθομεν να τον προσκυνήσωμεν”. 
Ματθ. 2,3          Ἀκούσας δὲ Ἡρῴδης ὁ βασιλεὺς ἐταράχθη καὶ πᾶσα Ἱεροσόλυμα μετ᾿ αὐτοῦ, 
Ματθ. 2,3                 Οταν ήκουσεν ο βασιλεύς Ηρώδης να γίνεται λόγος δια νεογέννητον Βασιλέα εκυριεύθη από ταραχήν, διότι εφοβήθη μήπως του αρπάση εκείνος την βασιλείαν· μαζή με τον Ηρώδην εταράχθησαν και όλοι οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ (φοβηθέντες μήπως εκσπάση και εις βάρος αυτών η οργή του αιμοβόρου βασιλέως). 
Ματθ. 2,4          καὶ συναγαγὼν πάντας τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ γραμματεῖς τοῦ λαοῦ ἐπυνθάνετο παρ᾿ αὐτῶν ποῦ ὁ Χριστὸς γεννᾶται. 
Ματθ. 2,4                 Ο Ηρώδης, αφού εκάλεσε και συνεκέντρωσε όλους τους αρχιερείς και γραμματείς του λαού (αυτούς που εθεωρείτο ότι εγνώριζαν τον νόμον και τους προφήτας) εζητούσε πληροφορίας, που, σύμφωνα με τας Γραφάς, θα εγεννάτο ο Χριστός. 
Ματθ. 2,5          οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας· οὕτω γὰρ γέγραπται διὰ τοῦ προφήτου· 
Ματθ. 2,5                 Εκείνοι δε του είπαν· “εις την Βηθλεέμ της Ιουδαίας, διότι έτσι έχει γραφή από τον προφήτην Μιχαίαν· 
Ματθ. 2,6          Καὶ σὺ Βηθλεέμ, γῆ Ἰούδα, οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἶ ἐν τοῖς ἡγεμόσιν Ἰούδα· ἐκ σοῦ γὰρ ἐξελεύσεται ἡγούμενος, ὅστις ποιμανεῖ τὸν λαόν μου τὸν Ἰσραήλ.
Ματθ. 2,6                 Και συ Βηθλεέμ, που ανήκεις εις την περιοχήν της φυλής Ιούδα μολονότι μικρά στον πληθυσμόν, δεν είσαι από απόψεως αξίας καθόλου μικρότερη και άσημη από τας μεγάλας πόλεις της φυλής του Ιούδα. Και τούτο, διότι από σε θα προέλθη και θα αναδειχθή άρχων, ο οποίος ως καλός πομήν θα οδηγήση με στοργήν τον λαόν μου τον Ισραηλιτικόν”. 
Ματθ. 2,7          Τότε Ἡρῴδης λάθρα καλέσας τοὺς μάγους ἠκρίβωσε παρ᾿ αὐτῶν τὸν χρόνον τοῦ φαινομένου ἀστέρος, 
Ματθ. 2,7                 Τοτε ο Ηρώδης εκάλεσε κρυφίως τους μάγους και επληροφορήθη ακριβώς από αυτούς τον χρόνον, κατά τον οποίον είχε φανή ο αστήρ. 
Ματθ. 2,8          καὶ πέμψας αὐτοὺς εἰς Βηθλεὲμ εἶπε· πορευθέντες ἀκριβῶς ἐξετάσατε περὶ τοῦ παιδίου, ἐπὰν δὲ εὕρητε, ἀπαγγείλατέ μοι, ὅπως κἀγὼ ἐλθὼν προσκυνήσω αὐτῷ.
Ματθ. 2,8                 Κατόπιν τους έστειλε εις την Βηθλεέμ και είπε· “πηγαίνετε εκεί και εξετάσατε με κάθε ακρίβειαν όλα τα περί του παιδίου· και όταν θα το εύρετε, πληροφορήσατέ με, δια να έλθω εις την Βηθλεέμ να το προσκυνήσω και εγώ”. 
Ματθ. 2,9          οἱ δὲ ἀκούσαντες τοῦ βασιλέως ἐπορεύθησαν· καὶ ἰδοὺ ὁ ἀστὴρ ὃν εἶδον ἐν τῇ ἀνατολῇ προῆγεν αὐτούς, ἕως ἐλθὼν ἔστη ἐπάνω οὗ ἦν τὸ παιδίον· 
Ματθ. 2,9                 Οι δε μάγοι, αφού ήκουσαν τα λόγια του βασιλέως, εξεκίνησαν και επορεύοντο εις την Βηθλεέμ· και ιδού το λαμπρόν αστέρι, που είχαν ίδει εις την Ανατολήν, επροπορεύετο και τους ωδηγούσεν, έως ότου ήλθε και εστάθη επάνω από τον τόπον όπου ευρίσκετο το παιδίον. 
Ματθ. 2,10        ἰδόντες δὲ τὸν ἀστέρα ἐχάρησαν χαρὰν μεγάλην σφόδρα, 
Ματθ. 2,10               Οι μάγοι, όταν είδαν τον αστέρα, εδοκίμασαν πολύ μεγάλην χαράν (διότι ευρήκαν πάλιν τον ασφαλή οδηγόν των). 
Ματθ. 2,11        καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν εἶδον τὸ παιδίον μετὰ Μαρίας τῆς μητρὸς αὐτοῦ, καὶ πεσόντες προσεκύνησαν αὐτῷ, καὶ ἀνοίξαντες τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα, χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ σμύρναν· 
Ματθ. 2,11                Και ελθόντες εις την οικίαν είδαν το παιδίον με την μητέρα αυτού Μαρίαν και πεσόντες στο έδαφος επροσκύνησαν με βαθείαν ευλάβειαν αυτό· και ανοίξαντες τας αποσκευάς και τα θησαυροφυλάκιά των του προσέφεραν δώρα, χρυσόν και πολύτιμα αρώματα της Ανατολής, λιβάνι και σμύρναν. 
Ματθ. 2,12        καὶ χρηματισθέντες κατ᾿ ὄναρ μὴ ἀνακάμψαι πρὸς Ἡρῴδην, δι᾿ ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰς τὴν χώραν αὐτῶν. 
Ματθ. 2,12               Επειδή δε έλαβον εντολήν και οδηγίαν από τον Θεόν εις όνειρόν των να μη επιστρέψουν προς τον Ηρώδην, ανεχώρησαν δια την πατρίδα των από άλλον δρόμον. 
Ματθ. 2,13        Ἀναχωρησάντων δὲ αὐτῶν ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου φαίνεται κατ᾿ ὄναρ τῷ Ἰωσὴφ λέγων· ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοι· μέλλει γὰρ Ἡρῴδης ζητεῖν τὸ παιδίον τοῦ ἀπολέσαι αὐτό. 
Ματθ. 2,13               Οταν δε αυτοί ανεχώρησαν, ιδού άγγελος Κυρίου εφάνηκε δι' ονείρου στον Ιωσήφ και του είπε· “σήκω αμέσως χωρίς αναβολήν και πάρε το παιδίον και την μητέρα του και φύγε εις την Αίγυπτον, και μένε εκεί, μέχρις ότου πάλιν εγώ σου είπω· διότι ο Ηρώδης θα αναζητήση το παιδίον, δια να το θανατώση”. 
Ματθ. 2,14        Ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ νυκτὸς καὶ ἀνεχώρησεν εἰς Αἴγυπτον, 
Ματθ. 2,14               Και ο Ιωσήφ εσηκώθηκε αμέσως, παρέλαβε νύκτα το παιδίον και την μητέρα αυτού και έφυγεν εις την Αίγυπτον. 
Ματθ. 2,15        καὶ ἦν ἐκεῖ ἕως τῆς τελευτῆς Ἡρῴδου, ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τοῦ Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος· ἐξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα τὸν υἱόν μου. 
Ματθ. 2,15               Και έμενε εκεί, έως ότου απέθανε ο Ηρώδης και έτσι εξεπληρώθη και επραγματοποιήθη πλήρως εκείνο, που είχε λεχθή από τον Κυριον δια του προφήτου, ο οποίος είπε· “από την Αίγυπτον εκάλεσα τον υιόν μου”. 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΕΛ ΓΚΡΕΚΟΛουκάς 1
28 Και συνέβηκε μετά τα λόγια αυτά να περάσουν περίπου οχτώ ημέρες, και τότε παράλαβε τον Πέτρο και τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο και ανέβηκε στο όρος για να προσευχηθεί. 
29 Και ενώ αυτός προσευχόταν, έγινε η όψη του προσώπου του διαφορετική και ο ιματισμός του έγινε λευκός και αστραφτερός. 
30 Και ιδού, δύο άντρες συνομιλούσαν με αυτόν, οι οποίοι ήταν ο Μωυσής και ο Ηλίας, 
31 που εμφανίστηκαν με δόξα και μιλούσαν για την έξοδό του από τον κόσμο, την οποία έμελλε να εκπληρώνει στην Ιερουσαλήμ. 
32 Αλλά ο Πέτρος και όσοι ήταν μαζί του, κοιμούνταν με βαρύ ύπνο. Όταν όμως ξύπνησαν εντελώς, είδαν τη δόξα του και τους δύο άντρες που είχαν σταθεί μαζί του. 
33 Και συνέβηκε, καθώς αυτοί χωρίζονταν από αυτόν, να πει ο Πέτρος προς τον Ιησού: «Επιστάτη, είναι καλό για μας εδώ να είμαστε. ας κάνουμε λοιπόν τρεις σκηνές, μία για σένα και μία για το Μωυσή και μία για τον Ηλία» – μην ξέροντας τι λέει. 
34 Ενώ λοιπόν έλεγε αυτά, έγινε νεφέλη και τους επισκίαζε. Φοβήθηκαν, τότε, καθώς εισήλθαν στη νεφέλη. 
35 Και μια φωνή έγινε από τη νεφέλη που έλεγε: αυτός είναι ο Υιός μου ο εκλεγμένος, αυτόν να ακούτε». 

Η κατανόηση της παραβολής του πλουσίου και το πέρασμα από την τρύπα της βελόνας
ΙΙΙ. Η Επένδυση στην Πραγματικότητα

 Κάποτε σου ζήτησα να πουλήσεις όλα τα υπάρχοντά σου και να τα δώσεις στους φτωχούς και να με ακολουθήσεις.

2Ενοούσα αυτό: Αν δεν επενδύεις σε τίποτα σε αυτό τον κόσμο, τότε μπορείς να διδάξεις στους φτωχούς πού βρίσκεται ο θησαυρός τους.

3 Οι φτωχοί είναι απλά εκείνοι που έχουν επενδύσει λάθος, και είναι πραγματικά φτωχοί!

4 Επειδή βρίσκονται σε ανάγκη, σου έχει δοθεί να τους βοηθήσεις, εφόσον είσαι ανάμεσά τους.
5Αναλογίσου το πόσο τέλεια θα μάθαινες  το μάθημά σου αν ήσουν απρόθυμος να μοιραστείς την φτώχεια τους.
6Διότι η φτώχεια είναι έλλειψη, και υπάρχει μόνο μία έλλειψη εφόσον δεν υπάρχει παρά μία ανάγκη.
2……………………………………………………………………………………….. 
Ας πούμε ότι ένας αδελφός επιμένει να κάνεις κάτι που νομίζεις ότι δεν θέλεις να κάνεις. 
2Η ίδια του η επιμονή θα έπρεπε να σου λέει ότι αυτός πιστεύει ότι η σωτηρία βρίσκεται εκεί.
3Αν  επιμένεις να αρνείσαι και βιώνεις μία γρήγορη αντίδραση αντίθεσης, τότε πιστεύεις ότι η σωτηρία βρίσκεται στο να μην το κάνεις.
4 Κάνεις τότε το ίδιο λάθος που κάνει και αυτός, και κάνεις το σφάλμα του αληθινό και για τους δυο σας.
5 Η επιμονή σημαίνει ότι κάνεις επένδυση, και αυτό στο οποίο επενδύεις έχει πάντα σχέση με την ιδέα που έχεις για την σωτηρία.
 Η ερώτηση έχει πάντα δύο σκέλη ∙ πρώτον, τι πρόκειται να σωθεί; Και δεύτερον, πώς μπορεί να σωθεί;


3. ……………………………………………………………………………………….
Όποτε θυμώνεις με έναν αδελφό, για οποιοδήποτε λόγο, τότε πιστεύεις ότι το εγώ πρόκειται να σωθεί, και ότι θα σωθεί με επίθεση.
2Αν αυτός επιτεθεί, τότε εσύ συμφωνείς με αυτή την πίστη·  και αν επιτεθείς εσύ, τότε την ενισχύεις. 
3Να θυμάσαι ότι εκείνοι που επιτίθενται είναι φτωχοί.
Η φτώχεια τους ζητά δώρα, και όχι περεταίρω ένδεια.
 5Εσύ που θα μπορούσες  να τους βοηθήσεις, σίγουρα ενεργείς καταστροφικά αν δεχτείς την φτώχεια τους ως δική σου. 
6Αν δεν είχες επενδύσει όπως αυτοί, ποτέ δεν θα είχε περάσει από το νου σου να παραβλέψεις την ανάγκη τους.


4………………………………………………………………………………………… 
Αναγνώρισε ότι δεν έχει σημασία, και αν ο αδελφός σου ζητήσει κάτι «εξωφρενικό», κάνε το επειδή δεν έχει σημασία.
 2Αν αρνηθείς, η αντίθεσή σου επιβεβαιώνει ότι πραγματικά έχει σημασία για σένα.
3Επομένως, μόνο εσύ είσαι που έχεις κάνει το αίτημα εξωφρενικό, και κάθε αίτημα ενός  αδελφού είναι για σένα.
4 Γιατί να επιμένεις να του το αρνείσαι; 
5Γιατί όταν κάνεις κάτι τέτοιο σημαίνει πως αρνείσαι στον εαυτό σου και ενισχύεις την ένδεια και στους δύο. 
6Αυτός ζητά την σωτηρία όπως κι εσύ.
7 Η φτώχεια είναι του εγώ, και ποτέ του Θεού. 
8Κανένα «εξωφρενικό» αίτημα δεν μπορεί να γίνει σε κάποιον που αναγνωρίζει τι είναι πολύτιμο και δεν θέλει να δεχτεί τίποτα άλλο.


5………………………………………………………………………………………. 
Η σωτηρία είναι για το νου, και επιτυγχάνεται μέσω της ειρήνης.
2 Είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να σωθεί και ο μόνος τρόπος να το σώσεις.
3Οποιαδήποτε αντίδραση διαφορετική από την αγάπη προκαλεί σύγχυση για το «τι» και το «πώς» της σωτηρίας, και αυτή είναι η μόνη απάντηση.
4 Ποτέ μην το χάσεις αυτό από μπροστά σου, και ποτέ μην επιτρέψεις στον εαυτό σου να πιστέψει ούτε για μια στιγμή ότι υπάρχει κάποια άλλη απάντηση.
5 Διότι σίγουρα θα τοποθετήσεις τον εαυτό σου ανάμεσα στους φτωχούς, οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν ότι κατοικούν μέσα στην αφθονία και ότι η σωτηρία έχει έρθει.


6. ………………………………………………………………………………………
Η ταύτιση με το εγώ σημαίνει ότι επιτίθεσαι στον εαυτό σου και τον καθιστάς φτωχό.
2 Αυτός είναι ο λόγος που όποιος ταυτίζεται με το εγώ νιώθει στερημένος.
3Αυτό που βιώνει τότε είναι απογοήτευση ή θυμός, διότι αυτό που έκανε ήταν να ανταλλάξει την αγάπη του Εαυτού με το αυτό-μίσος, και γι αυτό φοβάται τον ίδιο του τον εαυτό.
4Αλλά δεν το συνειδητοποιεί.
5Ακόμα και αν έχει απόλυτη επίγνωση του άγχους δεν αντιλαμβάνεται ότι η πηγή του είναι η ίδια η ταύτισή του με το εγώ, και πάντα προσπαθεί να το  διαχειριστεί κάνοντας κάποιου είδους παρανοϊκή «διευθέτηση» με τον κόσμο.
6Πάντα αντιλαμβάνεται αυτό τον κόσμο ως έξω από τον ίδιο, διότι αυτό είναι ζωτικής σημασίας για την προσαρμογή του σ’ αυτόν.
 7Δεν συνειδητοποιεί ότι αυτός φτιάχνει αυτόν τον κόσμο, γιατί δεν υπάρχει κόσμος έξω από αυτόν.


7……………………………………………………………………………………………..

1Αν μόνο οι σκέψεις αγάπης του Υιού του Θεού είναι η πραγματικότητα του κόσμου, τότε ο πραγματικός  κόσμος  πρέπει να βρίσκεται μέσα στο νου του. 
2Οι παρανοϊκές σκέψεις του, επίσης, πρέπει να βρίσκονται και αυτές στο νου του, αλλά δεν μπορεί να  αντέξει μια τέτοιου μεγέθους εσωτερική σύγκρουση. 
3Ένας διαχωρισμένος νους κινδυνεύει, και η αναγνώριση ότι περιλαμβάνει μέσα του σκέψεις εντελώς αντιτιθέμενες μεταξύ τους, του είναι ανυπόφορη.
 4Έτσι ο νους προβάλλει τον διχασμό, και όχι την πραγματικότητα.
5 Όλα όσα αντιλαμβάνεσαι ως  εξωτερικό  κόσμο είναι απλά η προσπάθειά σου να διατηρήσεις την ταύτισή σου με το εγώ, διότι όλοι πιστεύουν ότι η ταύτιση είναι η σωτηρία.
6Ωστόσο, αναλογίσου τι έχει γίνει, διότι οι σκέψεις έχουν  συνέπειες  για αυτόν που τις κάνει.
7Βρίσκεσαι σε ασυμφωνία με τον κόσμο έτσι όπως τον αντιλαμβάνεσαι, διότι νομίζεις ότι είναι ανταγωνιστικός προς εσένα.
8Αυτή είναι αναγκαία συνέπεια αυτού που έχεις κάνει.
9Έχεις προβάλλει προς τα έξω ό,τι ανταγωνίζεται εκείνο που βρίσκεται  μέσα σου, κι επομένως πρέπει να το αντιλαμβάνεσαι κατ’ αυτό τον τρόπο.
10Γι αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσεις ότι το μίσος βρίσκεται μέσα στο νου σου και όχι έξω από εσένα πριν μπορέσεις να απαλλαγείς από αυτό·  και πρέπει επίσης να καταλάβεις γιατί πρέπει να απαλλαγείς από το μίσος  πριν μπορέσεις να αντιληφθείς τον κόσμο όπως είναι πραγματικά.


8…………………………………………………………………………………………
1 Είπα και παλαιότερα ότι ο Θεός αγάπησε τόσο τον κόσμο που του έδωσε τον μονογενή του Υιό.
2 Ο Θεός όντως αγαπά τον πραγματικό κόσμο, κι εκείνοι που αντιλαμβάνονται την πραγματικότητά του, δεν μπορούν να δουν τον κόσμο του θανάτου. 
3Διότι ο θάνατος δεν είναι του πραγματικού  κόσμου, στον οποίον τα πάντα αντανακλούν την αιωνιότητα.
4 Ο Θεός σου έδωσε τον πραγματικό κόσμο σε αντάλλαγμα αυτού που έφτιαξες εσύ από τον διχασμένο νου σου, και που είναι το σύμβολο του θανάτου.
 5Διότι αν πραγματικά μπορούσες να διαχωρίσεις τον εαυτό σου από τον Νου του Θεού θα πέθαινες.
 9…………………………………………………………………………………………
1 Ο κόσμος που αντιλαμβάνεσαι είναι ένας κόσμος διαχωρισμού.
2Ίσως να είσαι πρόθυμος να δεχτείς ακόμα και τον θάνατο προκειμένου να αρνηθείς τον Πατέρα σου.
3 Ωστόσο, Αυτός δεν επιθυμεί να κάνεις κάτι τέτοιο, επομένως αυτό δεν συμβαίνει.
4Ακόμα δεν μπορεί η θέλησή σου να στραφεί εναντίον Του, και γι αυτό δεν μπορείς να έχεις κανέναν έλεγχο πάνω στον κόσμο που έφτιαξες.
5 Δεν είναι ένας κόσμος βούλησης διότι κυβερνάται από την επιθυμία να είναι διαφορετικός από τον Θεό, και αυτή η επιθυμία δεν είναι βούληση.
6 Ο κόσμος που έφτιαξες είναι επομένως απόλυτα χαοτικός, και κυβερνάται από αυθαίρετους και παράλογους «νόμους», και χωρίς κανένα νόημα.
7Διότι είναι φτιαγμένος από αυτό που δεν θέλεις, και προβάλλεται από το νου σου επειδή τον φοβάσαι.
8 Ωστόσο, αυτός ο κόσμος βρίσκεται μόνο μέσα στο νου του κατασκευαστή του, μαζί με την πραγματική του σωτηρία.
9 Μην πιστεύεις ότι βρίσκεται έξω από εσένα, διότι μόνο όταν αναγνωρίσεις που βρίσκεται θα αποκτήσεις έλεγχο επάνω του.
10Διότι πραγματικά έχεις έλεγχο πάνω στο νου σου, εφόσον ο νους σου είναι ο μηχανισμός της λήψης αποφάσεων.


10……………………………………………………………………………………….
1 Αν αναγνωρίσεις ότι όλες οι επιθέσεις που αντιλαμβάνεσαι βρίσκονται μέσα στον νου σου και πουθενά αλλού, τότε επιτέλους θα έχεις εντοπίσει την πηγή τους, και εκεί όπου αρχίζουν πρέπει και να τελειώνουν.
2 Διότι σε αυτό το μέρος βρίσκεται επίσης και η σωτηρία.
3 Ο βωμός του Θεού όπου κατοικεί ο Χριστός είναι εκεί. 
4Έχεις βεβηλώσει τον βωμό, αλλά όχι και τον κόσμο. 
5Ο Χριστός όμως έχει τοποθετήσει την Επανόρθωση πάνω στο βωμό για σένα. 
6 Φέρε τις αντιλήψεις που έχεις για τον κόσμο σε αυτό το βωμό, διότι είναι ο βωμός της αλήθειας. 
7 Εκεί θα δεις την όρασή σου να αλλάζει, κι εκεί θα μάθεις να βλέπεις αληθινά.
8Από αυτό το μέρος, όπου ο Θεός και ο Υιός Του κατοικούν με ειρήνη και  όπου είσαι ευπρόσδεκτος, θα κοιτάξεις τα πάντα με ειρήνη και θα δεις τον κόσμο αληθινά.
9Όμως, για να βρεις αυτό το μέρος, πρέπει να εγκαταλείψεις την επένδυσή σου στον κόσμο έτσι όπως  τον προβάλλεις, και να επιτρέψεις στο Άγιο Πνεύμα να επεκτείνει τον αληθινό κόσμο προς εσένα από το βωμό του Θεού.


ΤΑΟ 32