Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑΥΜΑΤΩΝ 109“Ηλθε ο Υιός του ανθρώπου ζητήσαι και σώσαι το απολωλός” [Λουκ. ιθ’10]

Yota Souli

Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς. ἄρατε τὸν ζυγόν μου ἐφ’ ὑμᾶς καὶ μάθετε ἀπ’ ἐμοῦ, ὅτι πραΰς εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν· [Ματθ. ια' 28-29]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ