Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016

ΣΤΟΝ ΔΑΣΚΑΛΟ ΜΑΣ ΜΕ ΑΓΑΠΗ

Εάν δε ο αδελφός σου αμαρτήση εις σε, επίπληξον αυτόν· και εάν μετανοήση, συγχώρησον αυτόν.
Είπε δε προς τους μαθητάς· Αδύνατον είναι να μη έλθωσι τα σκάνδαλα· πλην ουαί εις εκείνον, διά του οποίου έρχονται. Μτ 18:7Μκ 9:42 
2 Συμφέρει εις αυτόν να κρεμασθή περί τον τράχηλον αυτού μύλου πέτρα και να ριφθή εις την θάλασσαν, παρά να σκανδαλίση ένα των μικρών τούτων. 
3 Προσέχετε εις εαυτούς. Εάν δε ο αδελφός σου αμαρτήση εις σε, επίπληξον αυτόν· και εάν μετανοήση, συγχώρησον αυτόν. Λευ 19:17Πρμ 17:10Μτ 18:15, Ja 5:19 
4 και εάν επτάκις της ημέρας αμαρτήση εις σε, και επτάκις της ημέρας επιστρέψη προς σε λέγων· Μετανοώ, θέλεις συγχωρήσει αυτόν. Μτ 18:21
5 Και είπον οι απόστολοι προς τον Κύριον· Αύξησον εις ημάς την πίστιν. 
6 Ο δε Κύριος είπεν· Εάν έχετε πίστιν ως κόκκον σινάπεως, ηθέλετε ειπεί εις την συκάμινον ταύτην, Εκριζώθητι και φυτεύθητι εις την θάλασσαν· και ήθελε σας υπακ


Καλή διαμονή στην Ουράνια πόλη

Με Αγάπη Π.Σούλη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ